شرکت های مواد غذائی
فهرست شرکت های مواد غذائی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- پارس مینو
- آب های معدنی دماوند
- Nestle Waters
- عالی نوش
- همای البرز
- آرد سفید اکبری
- آرد تهران باختر
- آرد مرشدی
- شانلی خوی
- ممتاز تبریز
- خوشه افشان ارومیه
-شفقی
- میهن