شرکت های پیمانکار
فهرست شرکت های پیمانکاری که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- شرکت ارسا ساختمان
- شرکت فلارگ
- شرکت زیستا بناسازه
- شرکت سباکو ایرانیان
- شرکت فین روتاک
- شرکت مجنون خوزستان
- شرکت طاهاسازان جنوب
- شرکت میدان سازان تیام
- شرکت پانید
- شرکت اخوان هیو
- Sampro