شرکت های داروئی و تجهیزات پزشکی
فهرست شرکت های داروئی و تجهیزات پزشکی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- آرمان تندرست
- گازهای طبی ایران
- زیست دارو درمان پارس
- مکس بهداشت
- یخچال قشم اینترنشنال