گواهینامه HSE
HSE

هدف استقرار سیستم(مزایا):

- شناخت عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار.
- به حداقل رساندن حاملهای انرژی و تقلیل آلودگی ناشی از آن.
- مصون ماندن از جریمه های زیست محیطی ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی و افزایش ریسک به تأخیر افتادن پروژه.
- جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی در منطقه وتبعات ناشی از آن.
- ایجاد بستر مناسب برای بهبودبهره وری و تعالی سازمانی (چرخه مدیریت).
- ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت و تعیین مسئولیتها.
- هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت،ایمنی و محیط زیست.
- ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر در سازمان.

- شناخت قوانین و مقررات بهداشت،ایمنی و محیط زیست و تاکید بر اجرای آن.

- ارزیابی موثر مخاطرات و کاهش احتمال وقوع آنها به منظور کنترل حوادث و اثرات ناشی از آن .
- کاهش زیانهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث.
- ایجاد انگیزه در کارکنان به علت اعتماد آنها نسبت به مدیریت به واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری سالم.
- ایجاد زمینه ای مناسب برای استفاده از توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت.
- فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر.
- امکان خودارزیابی سازمان برای تطبیق با سیستم مدیریت.
-کاهش زیانهای ناشی از حوادث مانند:
- هزینه های مربوط به درمان.
-خسارت ناشی از توقف کار.
- اتلاف زمان کار به علت عدم حضور فرد یا افراد حادثه دیده، امدادرسانی و نگرانی های حاصل از تبعات حادثه.
- غرامتهای پرداختی برای از کارافتادگی دائم ،موقت و یا مرگ کارکنان.
- میزان خرابی دستگاه واتلاف مواد و در نتیجه افزایش بازدهی.
- جایگزین کارکنان حادثه دیده و هزینه آموزش کارکنان جدید الورود.

دامنه کاربرد:

برای کلیه شرکتها علی الخصوص شرکتهای فعال در زمینه انرژی همچون نفت و، گاز، پتروشیمی،برق، آب، شرکتهای مهندسی مشاور و پیمانکاران طرح و خرید و اجراء توصیه می گردد.