گواهینامه ایزو10002
مزایای گواهینامه ایزو 10002:
سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان

هدف استقرار سیستم(مزایا):

• توسعه وفاداری و در نتیجه حفظ مشتری
اجرای این سیستم مدیریت، توانایی شرکت در حفظ وفاداری مشتریان افزایش خواهد داد.
• اعتبار برند
پیاده سازی سیستم به سهامداران نشان می دهد که سازمان نسبت به مراقبت از مشتری و رسیدگی، تحلیل و بررسی شکایات تعهد واقعی دارد.
• کارآیی عملی
کسب گواهینامه، نشان دهنده یک رویکرد با ثبات در رسیدگی به شکایات مشتری است، و سازمان را قادر می سازد ریشه شکایت را پیدا کرده و از بین ببرید. این کار همچنین باعث بهبود مستمر در سازمان خواهد شد.
دامنه کاربرد:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ .