گواهینامه ایزو 10004
ISO10004:2012

رضایت مشتری
هدف استقرار سیستم(مزایا):
بقاء هر سازمان و بنگاه اقتصادی در توانمندی در جذب مشتریهای جدید و حفظ مشتریان قبلی خود می باشد این استاندارد مبنایی برای ایجاد و اثبات وجود چنین سیستمی در هر سازمان می باشد.

دامنه کاربرد:

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی و حتی فروشگاههای بزرگ .