گواهینامه ایزو 13485
ISO 13485:2016

سیستم مدبربت کیفیت تجهیزات پزشکی

هدف استقرار سیستم(مزایا):

- افزایش قدرت رقابتی سازمان جهت حضور در بازارهای جهانی.
- تسهیل دریافت برای تجهیزات پزشکی.
- افزایش کیفیت محصولات و خدمات.
- افزایش اثر بخشی تولید و کاهش هزینه.
- در ضمن شرکت هایی که تمایل به اخذ گواهی CE داشته باشنداز طریق دریافت این گواهینامه راهشان آسان تر خواهد بود .


دامنه کاربرد:

این استاندارد در کلیه شرکتهای تولید کننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی قابل بکارگیری است.