گواهینامه ایزو14001
ISO 14001:2015
سیستم مدیریت محیط زیست

هدف استقرار سیستم(مزایا):


بستر مناسبی را در سازمانها برای درک مفاهیم زیست محیطی و بکارگیری روشهای متفاوت در طرحریزی، اجرا و کنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رویکرد زیست محیطی، فراهم می آورد.

- توانمندسازی سازمان دررعایت الزامات قانونی و سایر الزامات.
- کاهش آلودگیهای زیست محیطی.
- صرفه جوئی و بهینه سازی مصرف منابع وانرژی.
- اعتبار دهی سازمان درمجامع داخلی از جمله شرکتهای دولتی و بین المللی.

دامنه کاربرد:
در کلیه سازمانهائی که نیازمند اثبات رعایت مسائل زیست محیطی می باشند. از جمله بیمارستانها – شرکتهای تولیدی مختلف- شرکتهای گاز- شرکتهای توزیع برق- اداره کل بنادر و کشتیرانی و شرکتهای مشاور و پیمانکار ... .