گواهینامه ایزو 29001
ISO /TS 29001:2010

سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی


هدف استقرار سیستم(مزایا):


بمنظور تکمیل الزامات استاندارد ISO9001:2008در صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی تدوین شده است.

- ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانهای حاضر در این صنعت.
کاهش هزینه های تولید.
- کاهش خطاهای عملیاتی.
- انگیزش کارکنان جهت مشارکت بیشتر.
- کاهش نیاز به ممیزی های تأمین کنندگان.
- اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.


دامنه کاربرد: علاوه بر ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت به منظور تضمین یکنواختی محصول به دنبال رضایت مشتری می باشد. و در شرکتهای مرتبط با صنایع نفت – گاز-پتروشیمی – رنگسازی ... قابلیت استقرار دارد.