گواهینامه ایزو
ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت


هدف از استقرار سیستم(مزایا):

- در ویرایش 2015 اساس فعالیت بر مبنای بررسی و کاهش ریسک در فعالیت ها می باشد و برنامه ریزی استراتژی کاملا پررنگ می باشد.
- ارائه توانائی های سازمان دربرآورده سازی الزامات مشتری و قانونی.
- تعیین و افزایش رضایت مشتری.
- حذف دوباره کاریها.
- انجام فعالیت ها بطور یکسان و مشابه بدون تغییر.
- مدون واستاندارد کردن کارها برای انجام توسط پرسنل سازمان .
- اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.
- اعتبار سازمان در مناقصات داخلی و خارجی.


دامنه کاربرد:

الزامات
این استاندارد به شکل کاملا عمومی بوده و صرف نظر از نوع و حجم سازمان و محصولی که تولید می کند تولیدی یا خدماتی قابلیت بکارگیری در کلیه شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی را دارد.
بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت دوم)
Page 1 of 1 < 1 >

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)
Page 1 of 1 < 1 >

ویرایش الزامات ایزو 9001:2015

کلیپ آموزشی چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 9001 :2015