گواهینامه ایزو 22000
ISO 22001:2005

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذائی

هدف استقرار سیستم(مزایا):

- بهداشت در مواد غذائی ،اطمینان از سلامت مواد غذائی،اطمینان از بهداشتی بودن مراکز تولید، پخت، سرویس و توزیع مواد غذائی، اطمینان از رعایت بهداشت عمومی.
اعتبار دهی سازمان در مجامع داخلی و بین المللی.

دامنه کاربرد:

- کلیه شرکتهای تولیدکننده مواد غذائی (تولید کننده مواد اولیه، تولید و پخت مواد غذائی)
- کلیه رستورانها.
- کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دامی.
- کلیه مراکز فرآوری فرآورده های دریایی .
- کلیه کافی شاپها.
- کلیه مراکز عرضه کننده مواد غذائی(فروشگاههای زنجیره ای ، قنادی ها ، نانوائیها).
- کلیه شرکتهای حمل و نقل و توزیع مواد غذائی.
کلیه کتریتگ هواپیمائیها.
- انبارهای نگهداری موادغذائی (انبارهای سرد و انبارهای عادی)