گواهینامه OHSAS 18001
OHSAS18001:2007سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

هدف استقرار سیستم(مزایا) :

- فرهنگ ایمنی سازمان ارتقاء می یابد.
- بهبود کارائی و در نتیجه کاهش حوادث و زمان توقف تولید.
- کنترل بیشتر مخاطرات و کاهش مخاطرات از طریق ایجاد اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و تفویض اولویتها.
-اظهار انطباق با قوانین.
- افزایش اعتبار شما بعلت ایمنی و بهداشت شغلی.
- کاهش هزینه های بیمه .
- بخش اساسی از یک استراتژی پایدار.
- نشان دادن مسئولیت و تعهدات شما در قبال حفاظت از نیروی انسانی، دارائیها و کارخانه.
- تشویق و ترغیب سازمان به ایجاد ارتباطات داخلی و خارجی مؤثرتر.
- برنده شدن در قراردادهای تجاری.
- اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.

دامنه کاربرد:
کلیه شرکتهای ساختمانی ، تولیدی ، پیمانکاری ، مشاوره ، پالایشگاهی و ... قابلیت کارگیری این سیستم دارند.